Úvod > stavba > Domy včera a dnes

Domy včera a dnes

Rubrika: Šetřit se nevyplácí    Vyšlo:
Publikováno v titulu Domov | Ročník 2004 Číslo 10
Autor:    REDAKČNÍ ÚPRAVA VÍT STRAŇÁK
FOTO RADO VARBANOV
Domy včera a dnes

Na území bývalého Československa ovšem byla výstavba poplatná normám a předpisům své doby: její tepelně  technické parametry  byly stanoveny s ohledem na relativně levné energie. Setření energií se výrazně nepodporovalo - a když už, nedomyšlená nařízení (zejména limity na dodávky paliv a energií na další rok) nutila uživatele k opaku: energií plýtvat. I v době mimo topnou sezonu se topilo, aby vyšší spotřeba paliva zajistila dostatečně vysoký limit pro příští rok. Obvyklá měrná spotřeba   energie   na   vytápění   rodinného   domu v ČR byla ještě v nedávné minulosti okolo 200 kWh/m2 vytápěné plochy objektu za rok.

V současné době byla v ČR přijata řada zákonů, norem, předpisů a nařízení, které podporují úspory energií, ekologii a jsou v souladu se směrnicemi EU a dalšími mezinárodními závazky. Mají zabezpečit podstatné snížení spotřeb energií jak u stávajících budov a nové výstavby,tak také u výrobních technologií. Zároveň je snahou, aby nově vznikající legislativa podporovala a napomáhala využívání obnovitelných zdrojů energie, které minimálně poškozují životní prostředí a šetří zásobu fosilních paliv.
Nejvýznamnějšími právními normami v ČR, které se zabývají úsporami energií při užívání budov, jsou zejména zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a k němu vydané prováděcí vyhlášky (jmenujme prováděcí vyhlášku MPO č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách s účinností od 1. ledna 2002).
S výše uvedenými právními normami korespondují technické normy. Dnes závazná ČSN 73 0540-2 nám předepisuje, jaké tepelně technické parametry musí mít každý nový či rekonstruovaný dům. Tato norma se zásadním způsobem podílí na tom, že každý nově postavený dům by měl být téměř nízkoenergetický, a měl by splňovat požadavky na ideální dům, v němž bude v létě chladno a v zimě teplo. Správně postavený dům tak nepotřebuje klimatizacijejíž provoz by vás stál další peníze za elektrickou energii.

NEŽ ZAČNETE STAVĚT
Při návrhu nízkoenergetického domu byste měli vycházet ze stejných zásad, jaké se aplikují na běžné domy. Mezi hlavní zásady patří: I Vhodné umístění domu na pozemku a v terénu s důrazem na možnost využití pasivních slunečních zisků a s ohledem na požadavky týkající se stínění a clonění domu

  • Nekomplikované napojení domu na inženýrské sítě a na komunikace
  • Základní tvar domu respektující místní lidovou architekturu a klimatické podmínky dané lokality
  • Správná volba typu stromů a keřů a jejich vhodné zasazení na pozemku tak, aby dům pomáhaly chránit před povětrnostními vlivy a převládajícími větry
  • Výběr vhodných oken, protože jejich velikost a kvalitativní parametry rovněž výrazně ovlivní tepelné ztráty domu -jak prostupem, tak infiltrací
  • Návrh technických zařízení domu a výběr zařizovacích předmětů i domácích elektrospotřebičů s ohledem na energetické úspory a nízké náklady na provoz domu
  • Využití obnovitelných a druhotných zdrojů energií, které přispívají jak ke snížení spotřeby fosilních paliv, tak také ke snížení emisí zatěžujících naše životní prostředí

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM
Při výstavbě nízkoenergetického domu byste měli:

  • Klást důraz na projektovou přípravu: aby projektant stavby zodpovědně a správně navrhl stavební detaily, a doporučil technologie respektující poslední trendy a poznatky ve výstavbě, aby projektanti TZB (technického zařízení budov) navrhli rovněž moderní a úsporné technologie
  • Dohlížet na to, aby vlastní stavba byla provedena přesně podle technické dokumentace, zpracované s ohledem na platné zásady při návrhu nízkoenergetického domu, platné normy, předpisy a legislativu
  • Věnovat zvýšenou pozornost tepelným izolacím obvodových konstrukcí, tepelným mostům a stavebním detailům, které mohou ovlivnit tepelné ztráty domu a jeho vzduchotěsnost
  • Dbát na dodržování doporučených technologických postupů výstavby, respektovat projektovou dokumentaci (pokud je kvalitně provedena), používat předepsané stavební materiály, pravidelně provádět stavební dozor na stavbě, a konzultovat veškeré změny se zodpovědným projektantem stavby.

Jaké výhody získáte výstavbou nízkoenergetického domu? Mezi hlavní výhody patří nižší poplatky za energie i v budoucnosti, příjemné klima v domě v zimě i v létě, snížení spotřeb energií a s tím související ekologická šetrnost (minimální znečištění ovzduší emisemi). Nesmíte však zapomenout na zodpovědné chování uživatelů domu, které může velkou měrou ovlivnit spotřebu energií v domě: nevhodnými návyky či neznalostí, jak uspořit energie, mohou být vaše náklady i v nízkoenergetickém domě vysoké.

PRODRAŽÍ SE?
V praxi se ukazuje, že pořizovací náklady na nízkoenergetický dům nemusí být vyšší než u domů, které jsou stavěny běžným způsobem (cca 16 až 17 tisíc Kč/m2) a navíc docílíte provozní náklady až o 40 % nižší oproti běžnému domu, postavenému podle současných českých norem. S ohledem na ČSN 73 0540-2 lze předpokládat, že většina nově postavených domů je již stavěna s tepelně technickými parametry, které téměř odpovídají parametrům současných nízkoenergetických domů.

PASIVNÍ DOMY
Vývoj energeticky úsporných objektů dospěl až k pasivním domům (tzv. nulové domy),jejichž měrná potřeba tepla na vytápění je menší než 15 kWh/m2 vytápěné plochy objektu za rok.
Vytápění pasivního domu je zpravidla zajištěno pouze přihříváním čerstvého vzduchu, který do domu dodává mechanický větrací systém, pomocí vzduchu znečištěného, jenž odvádíme ven. Další část potřebného tepla na vytápění získáváme slunečním zářením, které přichází ve dne okny s vysokou propustností, a dále z provozu elektrických spotřebičů a od osob nebo zvířat, které v domě pobývají.
Budova musí být vzduchotěsná: při rozdílu tlaku mezi vnitřkem a vnějškem 50 pascalů nesmí být větší intenzita výměny vzduchu než 0,6 Pa za hodinu. Zkušenosti však již jsou. V sousedním Rakousku postavili řadu pasivních domů.
Nedávno jsem měl možnost na vlastní oči shlédnout jak pasivní rodinný dům ve výstavbě, tak také po dokončení. I když byl každý dům řešen jinak dispozičně a jejich velikost byla také rozdílná, jedno měly společné:jednalo se o dřevostavby s tepelnou izolací, která u zdí dosahovala úctyhodných 40 cm, u střechy 45 až 50 cm a v podlaze byla položena tepelná izolace o tloušťce 32 cm. Okna byla dřevěná s tepelně izolačním trojsklem.

(Zkráceno) Pokračování příště...
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Dřevěná okna a vchodové dveře KOLOVRAT Ostrava
Dřevěná okna, eurookna a vchodové dveře v regionech Ostrava a Opava

Dřevohliníková okna Pražák
Kvalitní dřevohliníková okna šetří energii, jsou elegantní, vysoce odolná a téměř bezúdržbová. Ideální volba pro nízkoenergetické a pasivní domyreklama