Úvod > stavba > Jaký dům je nízkoenergetický?

Jaký dům je nízkoenergetický?

Rubrika: Šetřit se nevyplácí    Vyšlo:
Publikováno v titulu Domov | Ročník 2004 Číslo 10
Autor:    REDAKČNÍ ÚPRAVA VÍT STRAŇÁK
FOTO RADO VARBANOV
TABULKA ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE
Jaký dům je nízkoenergetický?

U dokončeného domu (obytná plocha 106 m2 + 12 m2 zimní zahrada) obsahují vnitřní zdi a stropy 1500 kg štěrku, který slouží k akumulaci tepla, jež je větší měrou získáváno pasivními solárními zisky z jižních oken a z nevytápěné zimní zahrady. Potřebné teplo pro vytápění domu (v zimním období údajně jen 1 kW) se získává jak rekuperací tepla z odváděného znečištěného vzduchu, tak také solárními zisky okny, z pobytu osob (v rodinném domě žije celkem 7 lidí: 2 dospělí a 5 dětí) a z domácích elektrospotřebičů.

Dále je teplo pro vytápění domu a na ohřev užitkové vody dodáváno ze solárního teplovodního zásobníku o obsahu 4250 litrů, který ukládá teplo získávané ze slunečního zařízení s 20 m2 slunečních kolektorů osazených na jižní střeše domu. Čerstvý vzduch je přiváděn do domu 25 m dlouhým zemním kolektorem a řízené větrání a odvětrávání domu se stará o příjemné klima v domě. Dle majitelů domu byl jejich pasivní dům dražší pouze o 15 až 20 %, než kdyby postavili dům nízkoenergetický.

Z výše uvedených příkladů je patrno, jak dokáže způsob výstavby a typ domu podstatným způsobem ovlivnit možnosti vytápění domu a jak lze dosáhnout minimálních spotřeb paliv a energií v domě.


NÁVRH ZDROJE TEPLA
Navrhnout vhodný zdroj tepla pro vytápění objektu je úkolem projektanta ústředního vytápění. Projektant provede nejprve podle ČSN 06 0210 výpočet tepelných ztrát objektu určeného k vytápění, případně použije vypočtené hodnoty z předchozího projektu a na jejich základě navrhne požadovaný výkon a typ zdroje tepla.

Návrh zdroje tepla zásadně ovlivní dva faktory: druh paliva, které máte nebo budete mít k dispozici, a množství peněz, které jste ochotni investovat do zdroje tepla, a souvisejícího topného zařízení. Záleží i na tom, jaký komfort obsluhy požadujete a zda palivo použité pro uvažovaný zdroj tepla nebude příliš drahé.

V současné době je trochu problematické najít výkonově vhodný zdroj tepla, protože se vlivem zpřísněných požadavků na tepelně technické parametry a vlastnosti stavebních konstrukcí budov (od roku 1992) snížila energetická náročnost nově stavěných, a rekonstruovaných domů. Tepelné ztráty nově postavených běžných rodinných domů se nyní pohybují zhruba od 6 kW do 12 kW.

REGULACE VÝKONU

Největší problém bývá u kotlů na tuhá paliva (uhlí, koks, dřevo, dřevěné brikety, štěpky apod.), protože většina výrobců nabízí pro rodinné domky kotle o maximálním výkonu 12 kW až 25 kW.Výkon kotlů lze sice regulovat zpravidla v rozmezí od 40 % do 100 %, ale bývá to na úkor provozní účin­nosti a jejich větší tepelná setrvačnost ztěžuje podmínky pro regulaci topného systému.

Provoz kotle je nejhospodárnější, když pracuje přibližně na 80 % svého maximálního výkonu. Čm více je kotel předimenzován, tím déle musí být provozován na nižší zatížení, a tedy i při nižší účinnosti.

Co s tím? Doporučujeme doplnit otopnou soustavu o jednu nebo více akumulačních nádr­ží, a dále o směšovací zařízení. Toto řešení vám umožní zvýšit účinnost kotle a zjednodušit obsluhu: kotel může být provozován na optimální výkon (přebytečné teplo je akumulováno do nádrže) a směšovací zařízení umožňuje regulovat teplotu náběhové vody podle venkovní teploty, takže nebude docházet k přetápění objektu. Další výhodou je, že v přechodném období stačí zatápět v kotli jednou za dva až tři dny, protože potřebné teplo budete odebírat z akumulační nádrže, kterou jste předtím natopili.

U kotlů na plynná a kapalná paliva je situace příznivější, protože jsou pro vytápění rodinných domků již k dispozici stacionární kotle o nižších maximálních výkonech (od 6,5 kW) a některé závěsné plynové kotle (např. kondenzační) mají modulovaný výkon již od 3,5 kW. Také u elektrického vytápění (i když to není vždy nejvhodnější využití této ušlechtilé energie) je možnost osadit zdroj tepla s odpovídajícím výkonem.

JAKÉ ZDROJE TEPLA MÁTE K DISPOZICI?

Podle báje prý Prométheus ukradl oheň z Olympu a přinesl ho lidem, aby měli v jeskyni světlo a teplo. Dnes je již nabídka zdrojů světla i tepla podstatně bohatší. Jako zdroj tepla můžete mít například lokální topidlo, kotel ústředního vytápění, domovní kotelnu, blokovou kotelnu nebo výtopnu. Nemluvě o teplárnách (pro topení + ohřev vody) a elektrárnách (jsou i zdrojem světla).


JAKÁ PALIVA A ENERGIE JSOU PERSPEKTIVNÍ?

Nejvýhodnější z hlediska udržitelného rozvoje se jeví do budoucna vyšší využití všech druhů obnovitelných zdrojů energie. Aby se obnovitelné zdroje energie uplatnily v plné míře, bude ovšem muset náš stát přehodnotit svou energetickou politiku (energetická koncepce ČR). Ta je v současné době lobbisticky ovlivněna a upřednostňuje jadernou energetiku i další těžbu uhlí. Zodpovědný ministr prohlašuje: „Jsme společností spo­třeby, energii potřebujeme a slunce nebo vítr na to nestačí" (týdeník Respekt, 1. 6. 2003).

Není samozřejmě možné tvrdit, že bez tzv. neobnovitelných zdrojů energie (fosilní paliva - uhlí, zemní plyn, ropné produkty) se v bu­doucnu zcela obejdeme. Opak je pravdou: i tato paliva mají a budou mít svoje uplatnění. Musíme se je ale naučit hospodárně a efektivně využívat. K tomu by nám měly dopomoci nové technolo­gie (kondenzační kotle, palivové články apod.) a snižování energetické náročnosti na straně je­jich spotřeby (např. nízkoenergetické domy). Snižováním energetické spotřeby a uvědomě­lým chováním uživatelů energií bude možno také ve větší míře využít obnovitelné zdroje energie, které s růstem cen neobnovitelných zdrojů ener­gie nacházejí pomalu svoje místo v energetice.

Snaha o celkové snížení potřeby energie pro domácnost je již patrná při realizaci nových do­mů nebo při výběru domácích elektrospotřebičů, k čemuž přispívá nová legislativa z oblasti staveb­nictví a energetiky. Abychom se nyní i v budouc­nu mohli správně rozhodnout, z jakého paliva budeme vyrábět teplo nebo jaké zdroje energie jsou pro nás nejvýhodnější, je vždy nutné posoudit pořizovací cenu, kvalitu a cenu provozu konkrétního zařízení. Také naše představy o pohodlí a eko­logii provozu energetických zařízení by měly hrát při rozhodování důležitou roli. Pokud stojíte před rozhodnutím, jaký zdroj energie zvolit pro vytá­pění domu či bytu, případně pro ohřev vody, doporučujeme vám, abyste postupovali systematicky a nechali si poradit od nezávislého energetického poradce nebo projektanta vytápění.

Můžete si také nechat zpracovat energetic­kou studii nebo audit od nezávislého odborníka z oblasti energetiky. Ten vám prozradí, zda navr­žené opatření přinese úspory energie, jestli bu­de jeho provoz efektivní, jaká bude návratnost vložených investic a jak máte dále při realizaci postupovat. Dozvíte se také, zda lze na realizaci získat nějaké dotace či výhodnou půjčku.reklama